GURULK

isxy, mß.Kl mdvï

World's Largest Sinhala Educational Website that Hosts Free Computer Training Video Tutorials and Lessons. isxy, NdIdfjka mß.Kl wOHdmkh ,nd.; yels f,dalfha úYd,;u fjí wvúhhs' fuys we;s ish¿u mß.Kl mdvï Tng isxy, NdIdfjka bf.k .ekSug yelshdj we;'

Special 50% Discount for Sinhala DVDs

Buy Complete Sinhala Computer Training Courses in DVD Format.

fjí wvúh ;=< we;s fkdñf,a kerôh yels ùäfhda mdvï j,g wu;rj iïmQ¾K mdvïud,djka f,i ilia lr we;s fuu ;eá.; l< ùäfhda mdvïud,djka uÕska Ung wod< úIh lreKq ms<sn| mßmQ¾K oekqula ,nd fokq we;' fuu ;eá.; l< ùäfhda mdvïud,dj, wka;¾.; ùäfhda fjí wvúh ;=< wka;¾.; fkdfõ'

iïmQ¾Kfhkau isxy, NdIdfjka ilid we;s fuu ãùä ;eá Tng oeka ñ<§ .; yel'

Google Blogger Complete Training 2014

Google Blogger

isxyf,ka .+.,a íf,d.¾ ms<sn|j bf.k .uq' mdGud,dj wjidkfha§ Tng íf,d.a iE§fï mQ¾K yelshdj we;s lr .; yel'

Item code : 10001
Price:Rs.1,500.00 Rs.750.00 (50% off)
NdIdj ( isxy,
mdGud,d ld,h( meh 9

jeä úia;r >>

Microsoft Word 2007 Complete Training

Microsoft Word 2007

uhsfl%dfid*aÜ j¾â 2007 Ndú;d lr ,sms f.dkq ieliSu ms<sn| iïmQ¾K mdGud,dj isxy, NdIdfjka bf.k .uq' uq, isg ir,j fuu mdGud,dj yodrkak'

Item code : 10002
Price: Rs.1,500.00 Rs.750.00 (50% off)
NdIdj ( isxy,
mdGud,d ld,h( meh 15

jeä úia;r >>

HTML 4 Web Programming
Training

HTML4 Web Programming

yhsm¾fglaiaÜ ud¾lawma NdIdj Ndú;d lr fjí msgq ilia lrk wdldrh uq, isg fuu mdGud,dfõ§ bf.k .kak'

Item code : 10003
Price: Rs.1,500.00 Rs.750.00 (50% off)
NdIdj ( isxy,
mdGud,d ld,h( meh 11

jeä úia;r >>

Adobe Photoshop CS6 Complete Training - VOLUME 1

Adobe Photoshop CS6 Sinhala Training DVD1

wefvdaí f*dfgdafIdma Ndú;d lr äðg,a rEm ixialrKh ms<sn| mdGud,dfõ m<uq fldgi' uq, isg ir,j úIh fldgia iïmQ¾Kfhka wdjrKh lr we;'

Item code : 10004
Price: Rs.1,500.00 Rs.750.00 (50% off)
NdIdj ( isxy,
mdGud,d ld,h( meh 8

jeä úia;r >>

Adobe Photoshop CS6 Complete Training - VOLUME 2

Adobe Photoshop CS6 Sinhala Training DVD2

wefvdaí f*dfgdafIdma Ndú;d lr äðg,a rEm ixialrKh ms<sn| mdGud,dfõ fojeks fldgi' ixlS¾K úIh fldgia fuu mdGud,dfõ§ wdjrKh lr we;'

Item code : 10005
Price: Rs.1,500.00 Rs.750.00 (50% off)
NdIdj ( isxy,
mdGud,d ld,h( meh 9

jeä úia;r >>

Hack and Protect Windows Complete Training Course

Hack and Protect Windows Complete Training Course DVD in Sinhala

úkafvdaia fufyhqï moaO;sh uqr fla; yela ùfuka wdrlaId lr .kakd wkaou yd mß.Klfha wdrlaIdj ie,iSu ir,j fuu mdGud,dfõ§ bf.k .kak'


Item code : 10006
Price: Rs.1,500.00 Rs.750.00 (50% off)
NdIdj ( isxy,
mdGud,d ld,h( meh 5

jeä úia;r >>

Graphic Designing with
CorelDRAW X6

Graphic Designing with CorelDRAW X6 Complete Training Course DVD in Sinhala

fldr,a fv%da Ndú;d lr .%e*sla ks¾udKh isÿ lrk wdldrh uq, isg bf.k .kak' iïmQ¾Kfhka fldr,a fv%da uDÿldx.h wdjrKh flf¾'


Item code : 10007
Price: Rs.1,500.00 Rs.750.00 (50% off)
NdIdj ( isxy,
mdGud,d ld,h( meh 12

jeä úia;r >>

Web Image Slicing with Adobe Photoshop CS6

Web Page Slicing with Adobe Photoshop CS6

f*dfgdafIdma Ndú;d lr ks¾udKh lrk ,o fjí wvúhl ie,iqu fjí wvú ixj¾Ok l%shdj,shg WÑ; jk mßÈ ilid .kakd wdldrh fuys§ bf.k .; yel'

Item code : 10008
Price: Rs.750.00
NdIdj ( isxy,
mdGud,d ld,h( meh 3

jeä úia;r >>

HTML5 & CSS3 Web Programming
and Development

Create Web Pages with HTML5 and CSS3

fjí msgq ks¾udKh lsÍu i|yd w;HjYHh yhsm¾fglaiaÜ ud¾lawma iy leiaflaäka iaghs,a ISÜ ms<sn|j iïmq¾K mdGud,dj wOHhkh lrkak'


Item code : 10009
Price: Rs.1,500.00 Rs.750.00 (50% off)
NdIdj ( isxy,
mdGud,d ld,h( meh 13

jeä úia;r >>

Microsoft PowerPoint 2010
Complete Training

Learn to Create PowerPoint Presentations in Sinhala

mj¾fmdhskaÜ fhÿu Ndú;d lr bf,lafg%dksla iu¾mK ks¾udKh ms<sn| iïmQ¾K mdGud,dj uq, isg ir,j isxyf,ka bf.k .kak'

Item code : 10010
Price: Rs.1,500.00 Rs.750.00 (50% off)
NdIdj ( isxy,
mdGud,d ld,h( meh 12

jeä úia;r >>

WordPress 4.7
Complete Training

WordPress Training DVD in Sinhala

j¾âfm%ia uDÿldx.h Ndú;d lrñka íf,d.a iy iïmQ¾K fjí wvú ks¾udKh lsÍu ms<sn| mdGud,dj ir,j" isxyf,ka wOHhkh lrkak'

Item code : 10011
Price: Rs.1,500.00 Rs.750.00 (50% off)
NdIdj ( isxy,
mdGud,d ld,h( meh 10

jeä úia;r >>

Microsoft Excel
Mathematical Functions

Microsoft Excel Mathematical Functions DVD

tlafi,a fhÿu ;=< Ndú;d l< yels .‚; iólrK iy Y%s; ms<sn| iïmQ¾K mdGud,dj uq, isg ir,j isxyf,ka wOHhkh lrkak'

Item code : 10012
Price: Rs.750.00
NdIdj ( isxy,
mdGud,d ld,h( meh 5

jeä úia;r >>

Adobe Illustrator CS6 Complete Training - Part 1

Graphic Designing With Adobe Illustrator Sinhala Training DVD

wefvdaí b,iag%g¾ uDÿldx.h Ndú;d lr .%e*sla ks¾udKh lsÍu ms<sn| iïmQ¾K mdGud,dfõ m<uq fldgi isxyf,ka wOHhkh lrkak'

Item code : 10013
Price: Rs.1,300.00 Rs.750.00
NdIdj ( isxy,
mdGud,d ld,h( meh 10

jeä úia;r >>

Back to Top

GURULK.COM © 2008- 2018 All Rights Reserved. Copyright is Owned by the Author.

  • Facebook Fan Page
  • Tweets on Twitter
  • Youtube Channel
  • Author's LinkedIn Profile
  • RSS Feeds of GURULK